Konferencja “Psychologia sportu jutro”
Konstancin-Jeziorna 6-7 kwietnia 2024 r.

Regulamin Konferencji

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konferencja „Psychologia sportu jutro” odbywa się w dniach 6-7 kwietnia 2024 r. w Konstancinie-Jeziornie.
  2. Organizatorem Konferencji jest Mateusz Kniaginin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 138 lok. K1 (02-968) identyfikującą się numerami NIP: 5242512031 i REGON: 146202390 (zwaną dalej: „GaTM”).
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Organizatora i wszystkich uczestników konferencji. Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
  4. Uczestnikami Konferencji są psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze, pedagodzy, socjologowie, prawnicy i inne osoby zainteresowane tematyką psychologii, w tym studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, którzy zgłoszą swój udział w konferencji zgodnie z pkt. 2.1.1. i 2.1.2. niniejszego Regulaminu.
  5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady specjalistyczne oraz warsztaty.
  6. Informacje dotyczące Konferencji są umieszczane na stronie internetowej   www.psychologiasportujutro.pl 

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa.

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest: 
 2. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.kartysportowca.pl/sklep;
 3.  Uiszczenie opłaty w sklepie internetowym Organizatora w wysokości podanej w punkcie Uczestników obowiązuje następujący cennik Konferencji:
 • Opłata za 2 dni Konferencji- 1599 zł brutto.
 • Opłata za 2 dni Konferencji w przypadku dokonania wpłaty do dnia 25 lutego 2024 – 1449 zł brutto.
 • Opłata za 2 dni Konferencji dla Uczestników edycji 2023 oraz szkolenia Psychomotoryka w sporcie, w przypadku dokonania wpłaty do dnia 17 lutego 2024 – 1299 zł brutto.
 • Opłata za 1 dzień Konferencji- 999 zł brutto.
 • Opłata za 1 dzień Konferencji w przypadku dokonania wpłaty do dnia 25 lutego 2024 – 899 zł brutto.
 • Opłata za 1 dzień Konferencji dla Uczestników edycji 2023 oraz szkolenia Psychomotoryka w sporcie, w przypadku dokonania wpłaty do dnia 17 lutego 2024 – 799 zł brutto.
 • Organizator dopuszcza możliwość płatności w 2 ratach (50% + 50%) lub 3 ratach (35% + 35% + 30%). Taką potrzebę należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres konferencja@kartysportowca.pl w celu otrzymania rachunku/faktury do opłacenia pierwszej raty. Drugą i trzecią ratę należy uiścić w ciągu 20 dni od zakupu pierwszej i drugiej raty, jednak nie później niż do 2 kwietnia 2024r. W przypadku nieopłacenia w terminie drugiej i/lub trzeciej raty za udział w konferencji, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5. Dostępne są następujące formy płatności: 

 • Płatność za pośrednictwem współpracujących systemów płatności internetowych;
 • Przelew bankowy na rachunek:

Golf and Tennis Management

PKO BANK POLSKI

85 1020 1185 0000 4902 0267 7151

6. Płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji, a także dokonywania płatności upływa w dniu 2 kwietnia 2024 r.

8. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli gwarancji możliwości uczestnictwa w Konferencji.

9. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu Uczestnika do udziału w Konferencji należy do Organizatora.

10. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie oświadczenia drogą mailową, na adres: kontakt@kartysportowca.pl

11. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji do dnia 20 marca 2024 r., Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej opłaty. Organizator zwróci Uczestnikowi należną opłatę w terminie 14 dni roboczych.

12. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji Uczestnika po dniu 20 marca 2024 r., Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji oraz prelegentów. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

3. Sponsorzy Konferencji i działania marketingowe

 • Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas Konferencji, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani a działania te zostały wcześniej zaakceptowane przez Organizatora.
 • Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i społeczne.
 • Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób biorących udział w Konferencji.

4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.


5. Organizacja Konferencji

 1. Na miejsce Konferencji uczestnik dojeżdża we własnym zakresie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży ani zakwaterowania.
 2. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego konferencji przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego wystąpienia.
 3. Organizator zapewnia podczas konferencji odpowiednio przystosowaną salę dla wszystkich Uczestników.
 4. Organizator informuje, że Konferencja będzie rejestrowana poprzez utrwalenie jej przebiegu w formie dokumentacji zdjęciowej. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji.  Fotografie mogą być prezentowane na stronach internetowych Organizatora oraz na jego mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych, jak również są formą udokumentowania zorganizowanej Konferencji.
 5. Organizator ma prawo odwołać konferencję w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby Uczestników lub z innego niezależnego od Organizatora powodu.
 6. Uczestnik podczas wydarzenia ma obowiązek stosować się do zaleceń Organizatora oraz przestrzegać reżimu sanitarnego.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Kniaginin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 138 lok. K1 (02-968) identyfikującą się numerami NIP: 5242512031 i REGON: 146202390
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji Konferencji Psychologia sportu jutro oraz obsługi jej Uczestników.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Mateusz Kniaginin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin” z siedzibą w Warszawie oraz upoważnieni współpracownicy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania konferencji.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konferencji.
 9. Organizator informuje ponadto, iż klauzula informacyjna dostępna jest na stronie https://kartysportowca.pl/rodo/

7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

  1. Niezależnie od zasad rezygnacji przewidzianych powyżej Uczestnik/Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Konsument, który zawarł z Przedsiębiorcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
  3. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
  4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin, ul. Przyczółkowa 138K1, 02-968 Warszawa lub e-mailem na adres: konferencja@kartysportowca.pl W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła zapłata, chyba że Konsument w wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po odbyciu się Konferencji.

8. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
  2. W przypadku wystąpienia sporów między Organizatorem i Uczestnikami zobowiązują się oni do dążenia do polubownego rozwiązania. Jeśli to okaże się niemożliwe właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2024 r.